โปรโมชั่น

ATIV BIG THANK BIG SURPRISE

  • Share สิ่งนี้ให้เพื่อนคุณ :  

หมดระยะเวลาโปรโมชั่น

เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าและสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในผลิตภัณฑ์เอทีฟ
ลูกค้าเจ้าของรถยาริส เอทีฟ ทุกรุ่น* 
ลุ้นเป็นผู้โชคดีเที่ยวญี่ปุ่นพร้อม Meet & Greet สมาชิก BNK48
จองได้เลยตั้ง วันนี้ - 15 กันยายน 2561


2eed2d2f7e99f5fa444c59ac0e70910b.jpg
 

=== ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม ATIV BIG THANKS ===

1) ผู้มีสิทธิ์ลุ้น รับรางวัลคือ*
- ผู้ที่เป็นเจ้าของรถ ยาริส เอทีฟ ทุกรุ่น ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 ยกเว้นรถรับจ้าง รถ
เช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet โดยจะต้องลงทะเบียนร่วมกิจกรรมผ่านทาง
เว็บไซต์www.ativbigthanksbigsurprise.com ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข
- ผู้ที่เป็นเจ้าของรถ ยาริส เอทีฟ ทุกรุ่น ตั้งแต่1- 31 สิงหาคม 2561 ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขาย
ภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet และจะต้องออกรถภายใน 15 กันยายน 2561

2) ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวลัจะต้องเป็นผู้มี ชื่อ- นามสกุล ตรงกับใบจองและใบแจ้งจําหน่าย และแจ้งขายผ่านระบบ
จัดการข้อมูลการขายของโตโยต้า และผู้แทนจําหน่ายฯ โดยจะต้องเป็นลูกค้าที่ครอบครองรถในปัจจุบัน

3) รางวัลที่ได้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ

4) ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวลัเพียงรางวลัเดียวเท่านั้น รางวัลคือ ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ที่พัก อาหารทุกมื้อพร้อม
แพ็กเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่น สําหรับ 2 ท่าน พร้อม Meet & Greet สมาชิก BNK48 ที่ Toyota Mega Web 
มูลค่า รางวัลละ 160,000 บาท ซึ่ง 1จาก 2 ท่านจะต้องเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเท่านั้น

5) ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จํานวน 20 รางวัล 40 ที่นั่ง ต้องเดินทางพร้อมกันเป็นหมู่คณะ กําหนดการเดินทาง
วันที่ 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 โดยไม่สามารถแยกเดินทาง หรือเปลี่ยน / ขอเลื่อน เวลาเดินทางได้

6) ในกรณีที่ผู้โชคดีนําสัมภาระขึ้นเครื่องบินเกินอัตราที่กําหนดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง รวมถึงต้องชําระภาษี
ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ซื้อและนําสินค้าที่ต้องถูกเรียกเก็บภาษีเข้าประเทศ


=== การประกาศรายชื่อผู้โชคดี ===

7) คณะกรรมการจะทําการจับสลากรางวัลผู้โชคดีในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา10.00 น. ณ บริษัท โตโยต้า
มอเตอร์ประเทศไทย จํากัด (สนง.กรุงเทพฯ) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จํากัด และจะทําการประกาศ
รายชื่อผู้โชคดีผ่านเว็บไซต์www.toyota.co.th วันที่ 1 ตุลาคม 2561

8) ผู้โชคดีจะต้องชําระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

9) ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับมอบรางวัลที่ฝ่ ายการตลาดรถยนต์นั่ง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย
จํากัด ภายใน 30 วัน หลังจากการจับรางวัล ที่สํานักงานกรุงเทพฯ 87/2 ถ.วิทยุแขวงลุมพินีเขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2305-2000 ตั้งแต่ 08.00 - 17.00 น. ในวันทําการเท่านั้น โดยต้องนําสําเนาบัตร
ประชาชนและทะเบียนบ้านพร้อมเอกสารการจอง และสําเนาสมุดจดทะเบียนรถยนต์หรือสําเนาตารางกรมธรรม์
มายืนยันเพื่อรับของรางวัล สําหรับลกู ค้าที่ถอนการจองภายหลงัให้ถือว่า ไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวลัหมดที่กล่าวมา

10) ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าหลักฐานและคําตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สุด

11) พนักงานของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จํากัด, พนักงานของผู้แทนจําหน่ายฯ บริษัทตัวแทนโฆษณา
และคณะกรรมการดําเนินงานพร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

12) ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จํากัด นําภาพ ข้อมูล หรือรายละเอียดต่างๆ ของผู้
ได้รับรางวัลไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่านสื่อต่างๆ
ติดต่อรับข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง LINE@